Transport niebezpiecznych odpadów olejowych – przepisy

Do grupy olejów odpadowych zaliczamy wszystkie oleje smarowe bądź przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania w swojej pierwotnej roli. W szczególności mowa tu o olejach z silników spalinowych i olejach przekładniowych, a także olejach smarowych, hydraulicznych oraz olejach do turbin. Odpady olejowe są kwalifikowane jako odpady niebezpieczne, co oznacza, że należy postępować z nimi w sposób uregulowany przepisami prawa. Jakie są przepisy dotyczące składowania i transportowania przepracowanego oleju?

Oleje odpadowe są zakwalifikowane do grupy odpadów niebezpiecznych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. Zasadniczym źródłem ich powstawania są warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, a także urządzenia przemysłowe. Postępowanie z olejami przepracowanymi jest określone przepisami określającymi sposób składowania, przechowywania oraz transportowania odpadów.

Magazynowanie i transport odpadów niebezpiecznych

Przede wszystkim odpadów olejowych nie należy mieszać. O ile jest to możliwe, poszczególne oleje o różnych cechach powinny być składowane w osobnych zbiornikach. Ów przepis odnosi się również do kwestii mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami lub substancjami. Dopuszcza się jedynie mieszanie różnych olejów odpadowych w przypadku, gdy nie wpłynie to negatywnie na proces ich przetwarzania. Zbiorniki do przechowywania odpadów olejowych (najczęściej mauzery bądź beczki) muszą posiadać szczelną pokrywę. Muszą być wykonane z materiałów niepalnych odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej oraz muszą być umieszczone na płaskiej, utwardzonej powierzchni. Na zbiornikach umieszcza się w widocznym miejscu kod lub kody odpadów oraz napis „olej odpadowy”. Dodatkowo na pojemnikach pochodzących od indywidualnych posiadaczy odpadów olejowych, które są ustawione ustawianych w miejscach publicznych, trzeba umieścić dane właściciela oraz informację o sposobie eksploatacji pojemnika.

Oleje przepracowane należy magazynować w miejscach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami opadami atmosferycznymi, wyposażanych w urządzenia do zbierania ewentualnych wycieków.

Odpady niebezpieczne należy przewozić zgodnie z ustalonymi procedurami, z zastosowaniem odpowiednich środków transportu. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z wykorzystaniem specjalnych pojazdów, w zabezpieczonych, opisanych zbiornikach. Transport drogowy odpadów niebezpiecznych jest uregulowany ścisłymi przepisami na podstawie Umowy Europejskiej ADR.